แผนการศึกษาใหม่ ขยายเวลาเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ ขยายเวลาเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ ขยายเวลาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากล่าสุดอยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 “ชัยพฤกษ์” พูดข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีโอกาสสูงขึ้น กทม. เป็นอันดับ1การศึกษาค่าเฉลี่ยสูง ขณะ แม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวชี้วัด ซึ่ง สกศ.ได้ ดำเนินกิจการติดตามพร้อมกับประมวลผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก

โดยประมวลผลระหว่าง ปี 2558 พร้อมทั้ง 2559 จำนวน 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ในโรงเรียนทุกสังกัด เพื่อที่จะรับรู้ถึงพัฒนาการศึกษาไทยรายจังหวัด พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ สกศ. ได้ค้นพบข้อมูลที่น่ารู้ คือ ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เห็นว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปีการศึกษาเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 9.52 ปี หรือ เทียบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ปี 2559 เท่ากับ 9.40 ปี พร้อมด้วย ปี 2558 เท่ากับ 9.33 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 11.57 ปี ขณะ แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ เท่ากับ 6.58 ปี เทียบได้กับระดับประถมศึกษา

เช่นนี้ ในการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการปกครองยกอันดับความชำนาญในการชิงชัยของประเทศ ซึ่งมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ครั้งเร็วๆ นี้ รมช.ศธ. ได้มอบหมายงานให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.เพิ่มเรื่องจำนวนปีที่ชาวไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยเป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งในการตาม ซึ่งในความตั้งใจของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ หนุนให้มีจำนวน ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ปี ในปี 2579 “ขณะเทียบกับความแตกต่างปีการศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 เห็นว่า ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 มีทั้งสิ้น 60 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น พร้อมด้วยมีเพียง 16 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยลดลง เช่น กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี กับอุดรธานี ระหว่างที่ สมุทปราการ เป็นจังหวัดเดียว ที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 10.49 ปี ”เลขาฯ สกศ. พูด

 

Author: ADMIN